B და C ჰეპატიტიების ვირუსების გენეტიკური ტიპების და სუბტიტების განსაზღვრა შებრუნებითი ჰიბრიდიზაციის მეთოდით. B და C ჰეპატიტიების ვირუსების გენეტიკური ტიპების და სუბტიტების განსაზღვრა დაფუძნებულია უკუ ანუ შებრუნებითი ჰიბრიდიზაციის პრინციპზე. ეს ურთულესი, მაღალტექნოლოგიური მეთოდი საშუალებას იძლევა ვირუსის ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობის და მათში სხვადასხვა მუტაციების არსებობის გათვალისწინებით განისაზღვროს ც ჰეპატიტის ვირუსის 6 ძირითადი ტიპი და მათი სუბტიტები. აგრეთვე ბ ჰეპატიტის ვირუსის 6 ძირითადი ტიპი და მათი სუბტიპები. აგრეთვე B ჰეპატიტის ვირუსის 8 ძირითადი ტიპი. B და C ჰეპატიტის ვირუსების გენეტიკური ტიპი უმნიშვნელოვანესი მაჩვენებელია მკურნალობის ოპტიმალური ტაქტიკისა და ხანგრძლივობის შესარჩევად, აგრეთვე ანტივირუსული მკურნალობის ეფექტურობის პროგნოზისათვის.